แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  การใช้โปรแกรมนำเสนอ

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  การใช้โปรแกรมนำเสนอ ( ครั้งที่ 2)

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การใช้โปรแกรม Photoshop ครั้งที่ 1

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การใช้โปรแกรม Photoshop ครั้งที่ 2

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การใช้โปรแกรม Photoshop ครั้งที่ 3