ย้ายสับเปลี่ยน

คุณครูดารุณีย์  วัฒนวิเชียร

ครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ย้ายสับเปลี่ยนโรงเรียน

โดยได้ย้ายไปสอนที่ โรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฏร์วิทยา

อำเภอกุดบาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โดยสับเปลี่ยนกับ นางพิราวรรณ์  ขจรเกษ

 

Share