เกษียณอายุุราชการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปี 60

"หลอมรวมใจให้พี่ สมศักดิ์ศรีวันเกษียณ" งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2560