06/28 2563

แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง กับชีวิตวิถีใหม่ (NEW NORMAL)ในโรงเรียน ยุค (COVID-19)

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ชีวิตวิถีใหม่ (NEW NORMAL)ในโรงเรียน ยุค COVID-19

วิธีรับมือลูกไปโรงเรียน ในสถานการณ์โควิด 19

กลับไปโรงเรียนในช่วงโควิด 19 ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร: สำหรับนักเรียน/นักศึกษา