มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร