พิธีมอบรางวัล "วัฒนคุณาธร” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓


คลิกชมวิดีโอ

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓  พิธีมอบรางวัล "วัฒนคุณาธร” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลประเภทเด็กหรือเยาวชน ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์มาดา พลนิกรกิจ และประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ได้แก่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โดยมีนายชัญโญ  ใครบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนครเป็นตัวแทนรับรางวัล8