รับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 (ห้องทั่วไป) ชั้น ป.1 (ห้อง Mep) ชั้น ป.4 ( ห้องเรียน วิทย์-คณิต รับนักเรียนภายในโรงเรียน) ชั้น ป.4 (จากต่างโรงเรียน ห้องเรียน วิทย์-คณิต) ปีการศึกษา 2564


รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนทั่วไป)รับ ชั้น ป.1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)รับ ชั้น ป.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Advance Program)(รับนักเรียนภายในโรงเรียน)รับ ชั้น ป.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Advance Program)(รับนักเรียนจากต่างโรงเรียน)