ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสกลนคร


ที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป