ประกาศโรงเรียนอนุบาลสกลนคร เรื่อง กำหนดวันสอนชดเชย ภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566