08/26 2565

แต่งตั้งผู้นิเทศภายในสถานศึกษานำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต"ไปบูรณาการในการจัดการ