กรอง
ชื่อ ผู้เขียน
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย ได้ 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ในปีการศึกษา 2566 เขียนโดย บริหารงานวิชาการ
วันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย บริหารงานทั่วไป
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สามารถสอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2566 และโรงเรียนอนุบาลสกลนคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ เขียนโดย บริหารงานวิชาการ