ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร
นายชัญโญ ใครบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4271-1283 0-4271-3094
นายกรกฎ พลตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 0-4271-1283 0-4271-3094
นางธันยภรณ์ คำภูษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 093-2812720 0-4271-3094
นายเกียรติภูมิ มะแสงสม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 081-7686676 0-4271-3094