ฝ่ายบริหาร

.

นายชัยวัฒน์  วาทะวัฒนะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  
โทรศัพท์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 

นายกรกฎ พลตรี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 

นางธันยภรณ์ คำภูษา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 
โทรศัพท์  093-281-2720
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 

นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
วันเกิด
โทรศัพท์  081-768-6676
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางดาวใจ  ราชาไชย
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 03-05-
โทรศัพท์  089-569-3922
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ฝ่ายบริหารงานบุคคล