สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

 

นางสุกัญญา  วงศ์มีแก้ว

นางสาวรัตนา  นาสามลาด
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
 

นางสาวรุ่งนภา คำมุงคุณ

นางสาวสิรามล  จักดา
ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
 

นางพิราวรรณ์ ชัยงาม

นางนงลักษณ์ ทัศคร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 (หัวหน้าสาย อบ.3 ) ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
 

นางสาวขวัญฤดี บุญรักษา

นางดวงจันทร์  ดาบพิมพ์ศรี
ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด 19-07- วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/4
 

นางปิยะดา  แก้วเวียงเดช

นางสาวจิราพร  แพงดวงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  23-10- วันเกิด 
โทรศัพท์  08-9416-9509 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 (หัวหน้าสายปฐมวัย) ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/5
 

นางอาริยา  เขียวรัตน์

นางสาวบุญรัตน์  จันทรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด 15-03-xx วันเกิด 
โทรศัพท์ 08-1049-7009 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/6
 

 
 

นางสาวปัณฑิกา    อักษรศักดิ์

 

 
ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด 26-07-xx วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/7 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/7

Mr.Michael  Mahr

 

 
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  
วันเกิด  
โทรศัพท์   
ครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 2 - 3