สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

.

 

 นางสาวนงค์นุช  ชมชายผล

นางมะลิวรรณ  อินทนาม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  10-07- วันเกิด
โทรศัพท์  08-1974-0458 โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 

นางจิระพร  ราชสิงโห

นางนฤทัย  พรหมจันทา
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด  27-08- วันเกิด  
โทรศัพท์  08-7216-0678 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 

นางภาวดี  วัฒนภาศิริ

นางปัญญาพร  นามโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 30-08-
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 08-1708-7511
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
 

 นางพรทิพย์  วงศ์ประชา

นายคณาวุฒิ  พาโคกทม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ช่วย
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
 

นางถิรญา  ตรีพงษ์

นางสุกัญญา   อุ่นสากล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 27-09-
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 08-3357-6355
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 (หัวหน้าสาย)
 

นางสาวนิภาร  แสนเมือง

นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
ครูชำนาญการ ครู
วันเกิด   วันเกิด  27-10-
โทรศัพท์  โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
 

 

นางแขนภา  พาเสน่ห์

Mrs.Ngwa Solange Bih
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
วันเกิด  วันเกิด 06-07-
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 085-259-2104
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP