สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

นางภาวดี  วัฒนภาศิริ

Mr.Jon Tokuichi Watanabe
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
วันเกิด  วันเกิด  
โทรศัพท์   โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 

นางนฤทัย  พรหมจันทา

นางวนิดา  เฉียดไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 

นางแขนภา  พาเสน่ห์

นายกชกร  พลศักดิ์ขวา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ช่วย
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
 

นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ

นางพรทิพย์  วงศ์ประชา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
 

นายคณาวุฒิ  พาโคกคทม

นางปัญญาพร  นามโสภา
ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 30-08-
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 08-1708-7511
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 
 

นางสาวเรวดี​ ขาวพิมพ์

นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครู
วันเกิด 05-02-252x วันเกิด  27-10-
โทรศัพท์  081-8731643 โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
 

นางสาวปวีณา  วงค์รำพันธ์

นางสาวกมลชนก  ไพยเสน
  ครูอัตราจ้าง
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP
 
(หัวหน้าสายชั้น Mep)