สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นางวรรยา  รัตนสีหา

นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  02-03-
โทรศัพท์ โทรศัพท์   09-5196-5124
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 

นางประกายทิพย์  อุปพงษ์

 
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด วันเกิด  
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 

นางขนิษฐา  กุลกานนท์

นางสาวกัญญลักษณ์ โคตรธรรม
ครูชำนาญการ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด วันเกิด   
โทรศัพท์ โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 

นางศรีวรรณ  ศรีบานแจ่ม

 
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด  02-12- วันเกิด 
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
 

นางสารภี  เอี่ยมตาล นางมยุรี  หนูอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 03-03- วันเกิด 28-12-
โทรศัพท์ 08-1877-5498 โทรศัพท์  08-6636-4454
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
 

นางปิยนารถ    วงศ์กาฬสินธุ์

นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์เข็มมา
ครูชำนาญการ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  21-10- วันเกิด  
โทรศัพท์ 08-2803-644 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 

 

นางนพรัตน์ พรมเมือง

นางสาวณัฐสิมา อุดมพล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  วันเกิด 20-08-
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 093-6599593
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/mep ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/mep