สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นางวรรยา  รัตนสีหา

นางวารุณี  กุลธรวิโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  02-03-
โทรศัพท์ โทรศัพท์   09-5196-5124
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 

นางธัญลักษณ์  สวัสดี

นางเพชรปาณี    อินทรพาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
วันเกิด วันเกิด  
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 08-9623-9393
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 

นางขนิษฐา  กุลกานนท์

นายมานพ  คล้ายแก้ว
ครูชำนาญการ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด วันเกิด   
โทรศัพท์ โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 

นางนวพรรณ  กัลยา

นางมยุรี  หนูอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  19 - 12  วันเกิด 28-12
โทรศัพท์ 08-6231-9685 โทรศัพท์ 08-6636-4454
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
 

นางสารภี  เอี่ยมตาล

นางปุณยนุช  แก้วพิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 03-03- วันเกิด 
โทรศัพท์ 08-1877-5498 โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
 

นางปิยนารถ    วงศ์กาฬสินธุ์

 
ครูชำนาญการ  
วันเกิด  21-10- วันเกิด  
โทรศัพท์ 08-2803-644 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 

 

นางนพรัตน์ พรมเมือง

Mr.Ngwai Vitalis Suh
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/mep ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/mep

 

 

 

นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์เข็มมา
  ครูอัตราจ้าง
  วันเกิด
  โทรศัพท์
  ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6