สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

.

 

นางนลินี  เวชกามา

นางสาวอนันต์  ชินพาด
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 

นางวรรณวิมล  พลศักดิ์

นางสาวขวัญเนตร  ศรีมารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด 27-04- วันเกิด
โทรศัพท์  08-9842-5147 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 (หัวหน้าสาย) ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 

นางเกษราภรณ์  กาญจนพันธุ์

นางสาวกุลจิรา  โพนตุแสง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์   โทรศัพท์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 

นางละมัย เจริญศรีศักดิ์

นางสาวอนุสรา  วิชาเดช
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/4
 

นางเรวดี  บุตรดีวีระวงศ์

นางสาวฐิตาภรณ์  สุระเสียง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด 02-01- วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/5
 

นางช่อผกา  สุวรรณศรี

นางปวิตา  ประจักษ์วงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  17 - 09 - วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/6