สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

 

นางสาวปวีณา  แสนหูม

นางสาวอนันต์  ชินพาด
ครู ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 

นางสุมาลี  มโนขันธุ์

นางสาวขวัญเนตร  ศรีมารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 (หัวหน้าสาย) ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 

นางเกษราภรณ์  กาญจนพันธุ์

นางสาวกรกนก ขันทเวทย์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์   โทรศัพท์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 

นางเนตรละมัย เจริญศรีศักดิ์

นางสาวอนุสรา  วิชาเดช
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/4
 

นางเรวดี  บุตรดีวีระวงศ์

นางสาวนิตติยา  โถคำนาม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด 02-01- วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/5
 

นางช่อผกา  สุวรรณศรี

นางสาววิลาสินี  สุยะวารี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  17 - 09 - วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/6
 

 

นางสาวจันทร์จิรา    โชติพิบูลย์

นางสาวธนพร   ประดาอินทร์ 
ครู ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/7 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/7
 

 

Mr.Michael  Mahr

 

 
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  
วันเกิด    
โทรศัพท์   
ครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาล 2 - 3