โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สามารถสอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2565 และโรงเรียนอนุบาลสกลนคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา