โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สามารถสอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2566 และโรงเรียนอนุบาลสกลนคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ