คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ

**คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ