กิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาสัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"