ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ฉบับที่ 2) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019