โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย ได้ 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ในปีการศึกษา 2566