The list of successful candidates for the temporary employees English teacher (foreign teachers) and English teacher (Thai teacher) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างประเทศ)-(ชาวไทย)