รายงานตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษานักเรียนชั้น ป.1 (เฉพาะกลุ่มที่จบอนุบาล 3 จากอนุบาลสกลนคร)