รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่ง (จ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร