กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเร่งรัด การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในกลุุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 ทางสำนักงานสาธารณสุขสุขจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม Kick off การฉีดวัคซีน HPV จังหวัดสกลนคร ในวนัที่