การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร