กำหนดการมอบตัวนักเรียนและชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567