มาตรการดำเนินการในสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก