ประกาศโรงเรียนอนุบาลสกลนคร เรื่อง การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566