ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 150 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

>> ประกาศประกวดราคางานเช่าฯ <<

 

>> เอกสารประกวดราคาเช่าฯ <<

 

>> ขอบเขตของงานเช่าฯ (TOR) <<

 

>> ผลการพิจารณาชี้แจงและตอบข้อวิจารณ์ TOR <<