การรายงานตัวเลื่อนชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประชุมผู้ปกครอง

ด้วยโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ได้กำหนดการรายงานตัวเลื่อนชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประชุมผู้ปกครอง ดังนี้