หัวหน้าสายชั้น

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์
นางวรรณวิมล พลศักดิ์ หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 08-9842-5147
นางสมสะอาด พรหมเทศน์ หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2
นางรัมภา เต็มสิรินันท์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 08-9715-8917
นางวิชชุดา บุญยืน หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 08-1877-2866
นางพูลทรัพย์ เป้งคำภา หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 08-9841-9552
นางพนิดา แก้วกิ่ง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 09-5669-2400
นางสุมนทิพย์ อัมภาผล หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 08-9624-1963
นางสารภี เอี่ยมตาล หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 08-6636-4454