หัวหน้าสายชั้น

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์
นางสมสะอาด พรหมเทศน์ หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
นางปิยะดา แก้วเวียงเดช หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 08-9416-9509
นางรัมภา เต็มสิรินันท์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 08-9715-8917
นางวิชชุดา บุญยืน หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 08-1877-2866
ว่าทีร้อยตรีสมศักดิ์ พินิจ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3
นางประพิศ ทรงวิชา หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 08-9841-3954
นางสุมนทิพย์ อัมภาผล หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 08-9624-1963
นางมยุรี หนูอินทร์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 08-6636-4454