หัวหน้าสายชั้น

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์
นางนัตพร เจริญศรีศักดิ์ หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 042-711283
นางพิราวรรณ์ ชัยงาม หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 042-711283
นางปิยะดา แก้วเวียงเดช หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย 08-9416-9509
นางพัชรินทร์ จุลบาท หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 042-711283
นางแขนภา พาเสน่ห์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 042-711283
นางวิชชุดา บุญยืน หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 08-1877-2866
นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 042-711283
นางสมรัก พับตา หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 06-1052-8010
นางปิยนารถ วงศ์กาฬสินธุ์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 08-2803-644
นางรัตนาภรณ์ วาตานาเบ้ หัวหน้าสายชั้น Mep 08-8304-9513