สายชั้นอนุบาลปีที่ 1

.

 

นางนลินี  เวชกามา

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
 
นางวรรณวิมล  พลศักดิ์

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 
นางไฉไลศรี  เพชรใต้

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์   โทรศัพท์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
 

นางปราณีนิตย์ ศรีพาณิชย์

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/4
 
นางแก้ว  แก้วไกรสร

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด วันเกิด 
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/5
 

นางประเทือง  สุภาสอน

 
ครูชำนาญการ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/6
 

 

Share