สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

.

 

นางวรัญรดา วงษ์ศิลา

นางดาวใจ  ราชาไชย
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการ
วันเกิด   วันเกิด  03-05-2525
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 08-9569-3922
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 

นางศศิธร   นนสะเกตุ

 
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด  14-07-2510 วันเกิด  
โทรศัพท์  08-1876-5652 โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 

 

นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
  ครูชำนาญการ
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
 

นางรัมภา   เต็มสิรินันท์

นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  12-02-2502 วันเกิด
โทรศัพท์  08-9715-8917 โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
 

นางรุ่งนารี ยุทธศิลป์กุล


นางสาวพัชราภรณ์  เสมอพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  25-11-2510 วันเกิด 09-4734-6773
โทรศัพท์  08-7175-6545 โทรศัพท์   08-7221-5790
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
 

นางนิราวัลย์  สิงหะกุล

นางประเทือง สุภาสอน
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
 

นางปุณณภา  สุริยะภา

MR.Aliflores  Maluya
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชาวต่างประเทศ
วันเกิด  01-04-2508 วันเกิด   
โทรศัพท์  09-7026-4961 โทรศัพท์   
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP
 

 

 
   
วันเกิด วันเกิด  
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูพิเศษสอนภาษาจีน