สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

.

 

นางนิภาพร กิตติพร นางทรายแพรว  ไชยมัชชิม
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการ
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 

นางศศิธร   นนสะเกตุ

นางสาวนวลใย   บุพศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  14-07-2510 วันเกิด  19-05-2501
โทรศัพท์  08-1876-5652 โทรศัพท์  08-6854-3232 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 

 นางสุดสวาท  ทาแก้ว นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
 

นางรัมภา   เต็มสิรินันท์

นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  12-02-2502 วันเกิด
โทรศัพท์  08-9715-8917 โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
 

นางดาวใจ  ราชาไชย

นางสาวพัชราภรณ์  เสมอพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครู
วันเกิด  03-05-2525 วันเกิด 
โทรศัพท์ 08-9569-3922 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
 

นางนิราวัลย์  สิงหะกุล
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
 
นางปุณณภา  สุริยภา นางสาวพัฒฑิตา  สื่อกลาง
ครู ครูอัตราจ้าง
วันเกิด วันเกิด
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP
 
  Ms.Zairah Myrrh Imbon
   ครูชาวต่างประเทศ
วันเกิด   วันเกิด
ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โทรศัพท์
  ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP
 
 

 

 
Share