สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นางกรวรรณ  ศิริสานต์

นางยุรี  หนูอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  
โทรศัพท์ โทรศัพท์   
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 

นางประกายทิพย์  อุปพงษ์

นางสาวนัสนันท์  เพ็งสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด วันเกิด
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 

นางขนิษฐา  กุลกานนท์

นางสาวกฤตพร สุมังคะ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด วันเกิด   
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 

นางศรีวรรณ  ศรีบานแจ่ม

นางสาวปริศนา  วงศ์อินทร์อยู่
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
วันเกิด  02-12- วันเกิด 24-12-25xx
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 094-2971995
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
 

นางนิตยา  นวลมณี

นายคมกริช  ดงบัง
ครูชำนาญการพิเศษ ครู
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
 

นางปิยนารถ    วงศ์กาฬสินธุ์

นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์เข็มมา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  21-10- วันเกิด  
โทรศัพท์ 08-2803-644 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางนพรัตน์ พรมเมือง

นายธนวัฒน์  กัลยาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/mep ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/mep