สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

.

นางขนิษฐา  กุลกานนท์

 

 นางอัญชลี   อินทนาม
ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  26-11-2499
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 

นางธัญลักษณ์  สวัสดี

นางเพชรปาณี    อินทรพาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
วันเกิด วันเกิด  17-06-2504
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 

นางวรรยา  รัตนสีหา
 
นางสาวศศิประภา  ดาบลาอำ
ครูชำนาญการพิเศษ ครู
วันเกิด วันเกิด 
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 

 

นางพัชรินทร์  จุลบาท

 

นางลมัย  เจริญศรีศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด วันเกิด 
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
 
นางสารภี  เอี่ยมตาล

นางภาวดี  วัฒนภาศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 28-12-2509
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
 

นางปิยนารถ    มีสุวรรณ

นายมยูรศักดิ์    ประทุมรัตน์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  21-10-2516 วันเกิด  05-11-2501
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 

 

     
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด   
โทรศัพท์   
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 

Share