สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นางวรรยา  รัตนสีหา

นางวารุณี  กุลธรวิโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  02-03-2514
โทรศัพท์ โทรศัพท์   09-5196-5124
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 

นางธัญลักษณ์  สวัสดี

นางเพชรปาณี    อินทรพาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
วันเกิด วันเกิด  17-06-2504
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 

นางขนิษฐา  กุลกานนท์

 
ครูชำนาญการ  
วันเกิด วันเกิด   
โทรศัพท์ โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 

นางพัชรินทร์  จุลบาท

นายธนะบัตร  พละชัย
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด วันเกิด 21-02-2523
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 08-6219-0439
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
 

นางสารภี  เอี่ยมตาล

นางมยุรี  หนูอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 28-12-2509
โทรศัพท์ 08-1877-5498 โทรศัพท์ 08-6636-4454
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
 

นางปิยนารถ    วงศ์กาฬสินธุ์

นายมยูรศักดิ์    ประทุมรัตน์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  21-10-2516 วันเกิด  05-11-2501
โทรศัพท์ 08-2803-644 โทรศัพท์ 08-8734-9454
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
 

 

นางนพรัตน์ พรมเมือง

Mr.Ngwai Vitalis Suh
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชาวต่างประเทศ
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/mep ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/mep