สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

นางสาวธิดาทิพย์  สุธรรม

นายอาทิตย์  ผ่องสุข
ครูชำนาญการ  
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
 

นางอมรรัตน์  ธุรารัตน์

นายฐิติพล  ไชยมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
 

นางวิชชุดา  บุญยืน

 นางสาวนงค์นุช  ชมชายผล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  07-10- วันเกิด 10-07-
โทรศัพท์  08-1877-2866 โทรศัพท์  08-1974-0458
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
 

นางพรกมล  ลีสต็อคคัวย์

  นางสาวอนุสรา  พิพิธภัณฑ์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
 

นางปราณีนิตย์  ศรีพานิชย์

นางสาวจันทร์จิรา  นิยมบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
 

นางสาวนิภาร  แสนเมือง

 นายสุรพล  สุทธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
วันเกิด วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
 

นางจมร  ประภัศรางค์

นางสาววราภรณ์  สุ่ยอุบล
ครูชำนาญการพิเศษ ครู
วันเกิด วันเกิด 
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep