สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

.

 

นางอมรรัตน์  ธุรารัตน์

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
 

นางสุรีย์    สินนอก  วาที่ ร.ต.สมศักดิ์  พินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  24-04-2503 วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
 

นางพูลทรัพย์   เป้งคำภา นางทรายแพรว  ไชยมัชชิม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  18-02-2502 วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
 

นางเรียบร้อย   วงศ์กาฬสินธุ์

 นายสุรชล  ดวงมาลา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  08-03-2502 วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
 
นางปัญญาพร  นามโสภา

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
 

นางพรทิพย์  นรภาร

 นางรัชนีวัลย์  ขาวสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
 
นางสาวนงค์นุช  ชมชายผล   นายอติพงษ์  สิทธิพิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด วันเกิด
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep
 
      Wilfredo
  ครูชาวต่างประเทศ
  วันเกิด
  โทรศัพท์
  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep
 

 

Share