สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

นางพิราวรรณ์    ขจรเกษ นางนภัตสร  แก้วกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 
นายสิทธิกร  ก้อนคำ

นางมลิวรรณ  อินทะนาม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 

นางสุมนทิพย์  อัมภาผล

นายสุรพล  สุทธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
วันเกิด  08-09-2505 วันเกิด  11-07-2528
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 

นางวิรัชฎา   เพ็งธรรม   นายวรวิทย์    อ่อนจงไกร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  10-06-2514 วันเกิด  10-12-2501
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 

นางเพ็ญศรี  วงศ์เตชะ

นายเกียรติยศ  หนึ่งคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  10-06-2514 วันเกิด  
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางปัญญาพร  นามโสภา

นายจิตรกร  แก้วกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางนพรัตน์  พรหมเมือง

นางสาวฐิติพร  พินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  วันเกิด 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep
       

Mr.Richard    
ครูชาวต่างประเทศ  
วันเกิด   
โทรศัพท์    
 ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep  
 

 

Share