สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

นางพิราวรรณ์    ขจรเกษ นางนภัตสร  แก้วกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  24-05-2499 วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 

นางมลิวรรณ  อินทะนาม

นายเกียรติยศ   หนึ่งคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  08-04-2507 วันเกิด 06-07-2501
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 

างสุมนทิพย์  อัมภาผล

 

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  08-09-2505  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 

นางวิรัชฎา   เพ็งธรรม   นายวรวิทย์    อ่อนจงไกร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  10-06-2514 วันเกิด  10-12-2501
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 

นางเพ็ญศรี  วงศ์เตชะ

นายวรวิทย์    อ่อนจงไกร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  10-06-2514 วันเกิด  10-12-2501
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางนิภาพร  กิตติพร

นายจิตรกร  แก้วกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  26-07-25xx
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางนพรัตน์  พรหมเมือง

นางสาววรรณลักษณ์  แก้วบัวสา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep
       

 

     Mr.Richard
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชาวต่างประเทศ
วันเกิด   วันเกิด
โทรศัพท์    โทรศัพท์
 ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep
 

 

Share