ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร
นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน 08-6220-2929 0-4271-3094
นายอาทิตย์ ขูรีรัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานทั่วไป 08-7223-0981 0-4271-3094
นายมยูรศักดิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานทั่วไป 08-8734-9454 0-4271-3094
นางเพชรปาณี อินทรพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานวิชาการ 08-9623-9393 0-4271-3094
นายอิทธิเชษฐ์ เชาว์พร้อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานบุคคล 08-1262-9473 0-4271-3094
นายพงษ์ศักดิ์ โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานงบประมาณ 08-1263-3113 0-4271-3094