ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร 042-711283 081-8730385
นายกรกฎ พลตรี รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 042-711283 กด 1 042-711283 กด 1
นายสิทธิพงศ์ พลทองเติม รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 042-711283 กด 2 O87-866-0059
นางธิดารัตน์ จันทบุตร รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 042-711283 กด 3 061-2032324
นางชนิตา ขาวประภา รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 042-711283 กด 4 097-9691019 , 061-4579905