ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร
นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน 08-6220-2929 0-4271-3094
นายมยูรศักดิ์ ประทุมรัตน์ ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานทั่วไป 08-8734-9454 0-4271-3094
นางเพชรปาณี อินทรพาณิชย์ ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานวิชาการ 08-9623-9393 0-4271-3094
นายอิทธิเชษฐ์ เชาว์พร้อม ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานบุคคล 081-262-9473 0-4271-3094
นายพงษ์ศักดิ์ โสภา ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานงบประมาณ 08-1263-3113 042-713-094