ผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร
เทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียน 08-6220-2929 042713094
นายมยูรศักดิ์ ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการ บริหารงานทั่วไป 042713094
นางเพชรปาณี อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการ บริหารงานวิชาการ 042713094
นายรัตน์ณรงค์ วงศ์กาฬสินธุ์ รองผู้อำนวยการ บริหารงานบุคคล 089-941-7083 042713094
นางรัชนีวัลย์ ขาวสะอาด รองผู้อำนวยการ บริหารงานงบประมาณ 042713094