ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร
นายชัญโญ ใครบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน 0-4271-1283 0-4271-3094
นายอาทิตย์ ขูรีรัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานทั่วไป 08-7223-0981 0-4271-3094
นางเพชรปาณี อินทรพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานวิชาการ 08-9623-9393 0-4271-3094
นายอิทธิเชษฐ์ เชาว์พร้อม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานบุคคล 08-1262-9473 0-4271-3094
นายพงษ์ศักดิ์ โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานงบประมาณ 08-1263-3113 0-4271-3094