สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

.

 

นางสุกัญญา  วงศ์มีแก้ว

นางสาวรัตนา  นาสามลาด
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 

นางอภิญญา  รุดดิษฐ์

นางสาวนิตยา  เชื้อกุลา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  27-04-2505 วันเกิด
โทรศัพท์  08-9842-5147 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 

นางพิราวรรณ์ ชัยงาม

นางนงลักษณ์ ทัศคร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 

 

นางดวงจันทร์  ดาบพิมพ์ศรี
  ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/4
 

นางปิยะดา  แก้วเวียงเดช

นางสาวจิราพร  แพงดวงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  23-10-2514 วันเกิด 
โทรศัพท์  08-9416-9509 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5 (หัวหน้าสายปฐมวัย) ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/5
 

 

นางสาวบุญรัตน์  จันทรังษี
  ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 (หัวหน้าสาย) ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/6