สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

.

 

นางสุกัญญา  วงศ์มีแก้ว

นางสาวรัตนา  นาสามลาด
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
 

นางอภิญญา  รุดดิษฐ์

นางสาวนิตยา  เชื้อกุลา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  27-04- วันเกิด
โทรศัพท์  08-9842-5147 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
 

นางพิราวรรณ์ ชัยงาม

นางนงลักษณ์ ทัศคร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
 

นางสาวขวัญฤดี บุญรักษา

นางดวงจันทร์  ดาบพิมพ์ศรี
ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด 19-07- วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/4
 

นางปิยะดา  แก้วเวียงเดช

นางสาวจิราพร  แพงดวงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  23-10- วันเกิด 
โทรศัพท์  08-9416-9509 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 (หัวหน้าสายปฐมวัย) ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/5
 

นางประเทือง  สุภาสอน

นางสาวบุญรัตน์  จันทรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/6