ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสกนคร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ถนนใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร

 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา สถานที่เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสกลนคร ซึ่งได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านธาตุนาเวง ถนนสกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

(ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร) โรงเรียนอนุบาลสกลนครได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 3250/2506 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2506 เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาโดยมี นางสาวเปรมปรีดิ์ นวลมณี เป็นครูใหญ๋ มีนักเรียน 30 คน ครู 3 คน นักการภารโรง 1 คน คนครัว 1 คน

โรงเรียนอนุบาลสกลนครได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลังง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง ห้องน้ำ 6 หลัง

 

 1. นางสาวเปรมปรีดิ์ นวลมณี   พ.ศ.2506 - 2528

2. นางสาวทัศนีย์ คุณเวช         พ.ศ. 2529 - 2531

3. นางวิลาวัลย์ ศิริกุล               พ.ศ. 2531 - 2535

4. นายพัฒนพงศ์ ศรีเชษฐา      พ.ศ. 2536 - 2540

5. นายนิทัศน์ เสมอพิทักษ์       พ.ศ. 2540 - 2544

6. นายวิทยา เครือสุคนธ์          พ.ศ. 2544 - 2553

7.นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี      พ.ศ. 2553 - 2562

8.นายชัญโญ  ใครบุตร             พ.ศ. 2562 - 2564

9.นายชัยวัฒน์  วาทะวัฒนะ       พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

 
1.  นายกรกฎ พลตรี  รอง ผอ. การบริหารงบประมาณ

2.  นายเกียรติภูมิ มะแสงสม  รอง ผอ. การบริหารงานทั่วไป

3.  นางธันยภรณ์ คำภูษา  รอง ผอ. การบริหารวิชาการ

4.  นางดาวใจ  ราชาไชย  รอง ผอ. การบริหารบุคคล

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับก่อนประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร พ.ศ. 2540 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสุตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2539 โดยจัดกระบวนการเรียนรุ้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ มีความรอบรู้ รู้จักวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีคุณธรรม จริยธรรมสร้างสรรค์สังคม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ สามารถอยุ่ร่วมกับผู้ออื่นได้อย่างมีความสุข อนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งความเป็นไทย