ฝ่ายบริหาร

.

นายเทพรังสรรค์  จันทรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   30-12-2501
โทรศัพท์   08-6220-2929
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 

 

นายมยูรศักดิ์    ประทุมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  
โทรศัพท์  08-8734-9454
รักษาการรองผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางเพชรปาณี    อินทรพาณิชย์
ครูเชี่ยวชาญ
วันเกิด 
โทรศัพท์  042-713094
รักษาการรองผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 

นายรัตน์ณรงค์   วงศ์กาฬสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 
โทรศัพท์  089-941-7083
รักษาการรองผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 

นางรัชนีวัลย์  ขาวสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 
โทรศัพท์  042-711283
รักษาการรองผู้อำนวยการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

Share