ฝ่ายบริหาร

.

 
 
วันเกิด  
โทรศัพท์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 

 

นายอาทิตย์  ขูรีรัง
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  20-09-2524
โทรศัพท์  087-223-0981       อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียน
 

 
 
วันเกิด  
โทรศัพท์ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางเพชรปาณี    อินทรพาณิชย์
ครูเชี่ยวชาญ
วันเกิด 17-06-2504
โทรศัพท์  08-9623-9393
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 

นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม
ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 05-05-2504
โทรศัพท์  081-262-9473
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล
 

นานพงษ์ศักดิ์  โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  24-05-2504
โทรศัพท์  08-1263-3113
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานงบประมาณ