ฝ่ายบริหาร

.

นายชัญโญ  ใครบุตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  
โทรศัพท์  087-863-3490
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 

 

นายอาทิตย์  ขูรีรัง
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  20-09-
โทรศัพท์  087-223-0981       อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 

นางเพชรปาณี    อินทรพาณิชย์
ครูเชี่ยวชาญ
วันเกิด 
โทรศัพท์  089-623-9393
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 

นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม
ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 05-05-
โทรศัพท์  081-262-9473
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล
 

นานพงษ์ศักดิ์  โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  24-05-
โทรศัพท์  08-1263-3113
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานงบประมาณ