ฝ่ายบริหาร

.

นายเทพรังสรรค์  จันทรังษี
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
วันเกิด   30-12-2501
โทรศัพท์   08-6220-2929
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 

 

นายมยูรศักดิ์    ประทุมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  05-11-2501
โทรศัพท์  08-8734-9454
ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางเพชรปาณี    อินทรพาณิชย์
ครูเชี่ยวชาญ
วันเกิด 17-06-2504
โทรศัพท์  08-9623-9393
ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 

นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม
ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 05-05-2504
โทรศัพท์  081-262-9473
ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล
 

นานพงษ์ศักดิ์  โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  24-05-2504
โทรศัพท์  08-1263-3113
ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานงบประมาณ