ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2561 (กรณีย้ายเข้ามาเรียน)

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา 2561
(กรณีย้ายเข้ามา
เรียน)