ก่อสร้างอาคารหลังใหม่

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324ล.ตอกเข็ม

สัญญษจ้างเลขที่ E1/2555 ลงวันที่ 6 สิงหา 2555

ราคาก่อสร้าง 21,717,000 บาท

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมกิจ( 1988 )

ควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน