ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่.

การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. นายสำราญ  คำชมภู

ตำแหน่งเดิม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร

ตำแหน่งใหม่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่งเต่า อ.กุสุมาลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1

 

2. นางสุพรทิพย์  เกษมสิน

ตำแหน่งเดิม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร

ตำแหน่งใหม่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านุดฮู  อ.กุสุมาลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1

คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ขอร่วมแสดงความยินดีกับการได้รับตำแหน่งงานใหม่..มา ณ ที่นี้ด้วย...